ข่าวทั่วไป » นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงข่าว ▶พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดแถลงข่าวพร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (East – Northern Thailand & GMS Expo) 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 66 นี้ ที่ จังหวัดอุดรธานี ▶พร้อมด้วย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงข่าว ▶พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดแถลงข่าวพร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (East – Northern Thailand & GMS Expo) 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 66 นี้ ที่ จังหวัดอุดรธานี ▶พร้อมด้วย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

2 มิถุนายน 2023
259   0

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงข่าว ▶พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดแถลงข่าวพร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (East – Northern Thailand & GMS Expo) 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 66 นี้ ที่ จังหวัดอุดรธานี ▶พร้อมด้วย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

▶ นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ▶ นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมกิจกรรม และนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ มาแสดงและจัดจำหน่าย

▶ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นโครงการบูรณาการการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีที่มาจากความต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้น “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล สามารถสร้างรายได้ ความเจริญ และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2566-2570 ในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนจากเศรษฐกิจฐานรากที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแผนงานการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้าการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดนในปีต่อๆ ไป

▶ด้าน นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือ East Northern Thailand & GMS Expo กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือธุรกิจบริการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันตลาด GMS รวมถึงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) กว่า 150 บูธ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ East Northern Thailand Pavilion 2023 ที่บริเวณลาน The Road (UD TOWN) จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 21.00 น. ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในงานมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เครื่องเงิน, ผาทอ, กาแฟ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เครื่องนุ่งห่ม, สุรากลั่นพื้นบ้าน, และสินค้าเกษตรแปรรูป ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย