ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ร่วมเสวนา Platinum Award Talk ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 )”

อธิการบดี มฟล. ร่วมเสวนา Platinum Award Talk ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 )”

3 สิงหาคม 2022
211   0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดงานโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวฯ ได้เปิดเวที “Thailand Research Expo Talk : เวทีรวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และนพ.นพพร  ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และช่วง “Platinum Award Talk : เสริมพลังประชาคมวิจัย ด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ”โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในฐานะได้รับรางวัล Platinum Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการแล้ว ยังมีภาคการประชุม-สัมมนามากกว่า 150 หัวข้อ ทั้งหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ  หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การประชุมกลุ่มนำเสนอบทความผลงานวิจัย  และการประชุมถ่ายทอดความรู้  การให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า 100 ผลงาน   และการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565