ข่าวสังคม » 🐘จังหวัดเชียงราย เปิดบ้านคุณธรรม “ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม สู่จังหวัดเชียงรายคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

🐘จังหวัดเชียงราย เปิดบ้านคุณธรรม “ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม สู่จังหวัดเชียงรายคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

7 พฤษภาคม 2022
539   0

👉วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียนชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย ชั้น ๒ อัฒจันทร์ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีฯ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวรายงาน นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมในงานวันนี้ ประกอบด้วย
– พิธีมอบป้ายองค์กรคุณธรรม ให้แก่ ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย โดยมีนางตะวันฉาย เฟื่องวัฒนาพาณิช ประธานชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย เป็นผู้รับมอบ
– การแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ฟ้อนเล็บ โดยชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย และการแสดงซอพื้นเมือง โดยแม่ครูคำแสน แก้วสืบ และนายชาญณรงค์ จอมปัญญา
– ฐานการเรียนรู้ “ไหว้ครูดนตรี และการแสดงพื้นเมือง” โดย นายนิพนธ์ อ้ายไชย ปราชญ์ท้องถิ่น
– ฐานการเรียนรู้เครื่องดนตรี ประกอบด้วย ฐานซึง ฐานสะล้อ ฐานขลุ่ย และฐานเครื่องดนตรีประกอบจังหวะโดย นายสุคำ แก้วศรี ครูภูมิปัญญาไทย และคณะ
โดยมีกลุ่มผู้สนใจจากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมเรียนรู้

✨จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และองค์กร ภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และผนึกกำลังขับเคลื่อนเชิง “พื้นที่” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมในภาพรวม สู่เป้าหมาย การเป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ดำเนินโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงราย) โดยจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม หลังที่ ๒ “ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย” ในรูปแบบ Hybrid Online ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงและการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และผนึกกำลังขับเคลื่อนเชิง “พื้นที่” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมในภาพรวม สมเป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ที่มีผลงานโดดเด่น”

✨เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนและเสริมหนุนให้กำลังใจชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย โดยทีมศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) โดย อาจารย์อิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ คณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ รองประธานคณะทำงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, ผศ.ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ คำใจวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมคณะ, ดร.ศันสนีย์ อินสาร ผู้อำนวยการศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา, คุณแสงอัมพา หริมูลวงศ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ และ คุณรัตนา บุญเลิศ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย (Smile Hub Tour)

✨ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประสานการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย