ข่าวสังคม » 13 เครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3

13 เครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3

6 พฤษภาคม 2022
230   0

✨วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่ายของจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565)  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

✨ในการประชุมครั้งนี้ มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำเสนอความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 โดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

✨รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ดำเนินการโดยทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เลขานุการรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ พร้อมคณะ และทีมนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดงานฯ ร่วมกับ 13 เครือข่ายสังคมคุณธรรมประกอบด้วย

– รูปแบบ เนื้อหาการจัดนิทรรศการของ 13 เครือข่าย

– แผนผังสถานที่การการจัดงานฯ

– กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานฯ

– การประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย (ขยายผล)

– การประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ องค์กรและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม

– การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีและเตรียมการจัดงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้กำหนดรูปแบบวิธีการทำงาน การขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายในปี ที่ 3

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสังคมคุณธรรม 13 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 180 รูป/คน