ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช 

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช 

19 เมษายน 2022
372   0

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช พร้อมทั้งพิธีขอขมาคารวะสระเกล้าดำหัวปีใหม่เมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมดังนี้

พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวคำขอขมา พร้อมด้วย นายบัญชา  เชาวรินทร์, นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ, นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย, นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน/องค์กร และประชาชน โดยมีพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน, พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย, พระภาวนาโกศลเถร วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ

พิธีสรงน้ำพญามังรายมหาราช ณ อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพญามังรายมหาราช) โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นายบัญชา  เชาวรินทร์, นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ, นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, นายอำเภอ 18 อำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมขบวนแห่สักการะฯ พิธีถวายเครื่องสักการะฯ สรงน้ำพญามังรายมหาราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมจัดขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา มีขันดอกไม้ธูปเทียนน้ำขมิ้นส้มป่อย, ต้นดอก, ต้นผึ้ง, หมากสุ่ม, พลูสุ่ม หมากเบ็ง และฆ้องกลองแห่ไปสักการะพญามังรายอีกด้วย

พิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวปีใหม่เมือง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนนำกล่าวคำสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่สงกรานต์ หัวหน้าสวนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมฯ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมบูรณาการโดยจัด “กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมสงกรานต์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

ในการนี้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ, นางสาวสุพิชชา ชุ่มมะโน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติพิธีการร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด