ข่าวสังคม » รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงราย

18 เมษายน 2022
366   0

วันที่ 17 เม.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงราย และให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน

โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(นายพินิจ แก้วจิตคงทอง) ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1,2 ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดเชียงราย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1) ขับเคลื่อนนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2) ผลักดันให้เกิด ศปถ.อปท. ครบทุกแห่ง และใช้กลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
3) ภายหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น ให้จังหวัด อำเภอร่วมกับ อปท.ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขให้ตรงตามบริบทของพื้นที่
4) ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่เสียสละเวลาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลให้มีความปลอดภัย
เผยแพร่โดย สนง.ปภ.จ.เชียงราย 17-เม.ย.-65