ข่าวทั่วไป » ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมงานด้านพระราชพิธีและรัฐพิธี และมารยาทไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีเมืองชุม

ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมงานด้านพระราชพิธีและรัฐพิธี และมารยาทไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีเมืองชุม

12 กันยายน 2021
42   0


วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
🍍🍍 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายนัฐพล ปัญญาเหมือง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมงานด้านพระราชพิธีและรัฐพิธี และมารยาทไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีเมืองชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีเมืองชุม จำนวน ๕๐ คน
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดเชียงราย อย่างเคร่งครัด

🔹️—————-🔹️
เบ็ญจมาส บุญเทพ ,สุพรรณีเตชะตน : รายงาน 📝
พิพัฒน์ สุ่มมาตย์, นัฐพล ปัญญาเหมือง :ภาพ 📷
🍎🍏🍊🍐🍍🥭🍇🍓🍑🍈🍒🍏🥭🍍🌽🍆🥑

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=366620648441405&id=100052804179557