ข่าวทั่วไป » สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการลดการใช้พลังงานภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการลดการใช้พลังงานภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564

8 เมษายน 2021
97   0


▶️นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการลดการใช้พลังงานภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ เชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน และกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ


▶️การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นำโดย นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตมวลรวมเติบโตของประเทศ โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม


▶️ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยังได้กำหนดให้การลดใช้พลังงานในการประเมินผู้บริหาร ในระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ในอำเภอรวมไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นอีกด้วย


▶️โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้คณะทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานการใช้พลังงานในเว็บไซต์ www.e-report.enerqy.qo.th เพื่อใช้ในการประเมินผู้บริหาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน


▶️ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 77 หน่วยงาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 หน่วยงาน และในวันนี้ มีหน่วยงานได้รับเกียรติบัตร “โครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564” จำนวน 49 หน่วยงาน และในการสัมมนาครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการบรรยายถึงเรื่อง ปรับความคิดแก้วิกฤตพลังงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ไปพร้อมกันด้วย