ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

11 มิถุนายน 2020
3436   0

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ และผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีเจ้าคุณพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจิมป้ายอาคารผู้ป่วยนอก

จากความเป็นมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลครั้งแรกในวันนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลครั้งแรกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 มีผู้อำนวยการท่านแรก คือ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว และได้ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 83 ปี ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลขนาด 756 เตียง เปิดให้การดูแลรักษาผู้ป่วยนอกจำนวน 2,500 คนต่อวัน ซึ่งอาคารเดิมมีพื้นที่คับแคบ และพื้นที่ใช้งานบางส่วนชำรุดตามสภาพ ประกอบกับโรงพยาบาล มีการขยายบริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการบริการมากยิ่งขึ้น ความจำกัดของพื้นที่ทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เข้าถึงบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการปรับปรุงระบบการให้บริการแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการดูแลสุขภาพ พี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบันการดำเนินการปรับปรุงอาคาร 50 ปีอนุสรณ์ ครั้งนี้ เริ่มดำเนินการปรับปรุงก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 และ แล้วเสร็จในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยเริ่มปรับปรุงชั้น 3 และชั้น 2 ก่อน และปรับปรุงชั้น 1 เป็นลำดับสุดท้ายในการปรับปรุงก่อสร้างครั้งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 61,448,856.50 บาท โดยใช้งบจากเงินบริจาค ซึ่งรวบรวมจากกองทุนบริจาคของโรงพยาบาลที่สะสมกว่า 10 ปี

ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ ผู้อำนวยการแพทย์หญิงเพ็ญศรี แพทย์หญิงเรณู นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์ นายแพทย์สุทัศน์ จนถึงผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน นายแพทย์ไชยเวช ได้รับการบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ อาทิอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คุณวิทิต เหล่าธรรมทัศน์ TOYOTA เชียงราย ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลด้วยดีเสมอมาและในการปรับปรุงครั้งนี้อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้มอบรูปภาพ The Heroes เพื่อติดตั้งบริเวณแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรและแสดงออกถึงความรักและสามัคคีของพวกเราชาวเชียงราย