ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จันรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์

อบจ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จันรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์

7 กรกฎาคม 2023
116   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จันรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กลุ่มเครือข่ายต้นกล้าความดีศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย นำโดยนางสาวสุกฤตา แก้วปินตา และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่ จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดี เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการที่จะให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชนอื่นๆ นั้น เยาวชนเหล่านี้ต้องมีความเป็นผู้นำในด้านนั้น ๆก่อน การส่งเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต และปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของเยาวชน ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จัน จึงได้จัดทำฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนอำเภอแม่จันรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน ให้มีทักษะความสามารถในการรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ และส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีเวลาที่ในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด 159 คน