ข่าว มร. ชร. » คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.จัดอบรมเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เน้นทักษะภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.จัดอบรมเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เน้นทักษะภาษาอังกฤษ

31 มีนาคม 2023
265   0

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอภิปรายให้ความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษ แก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องแม่อิง คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ รองคณบดีด้านบริหารงานวิชาการและงานประกันคุณภาพกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ผู้เข้าร่วม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ Ms.Tran Thi Xoan เป็นวิทยากรครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้เพื่ออบรมอบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะสมัยใหม่ ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ