ข่าว มร. ชร. » มร.ชร. MOU วิชาการสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยครูดงคำช้าง – วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง-สถาบันการเงิน – การบัญชีดงคำช้าง (สปป. ลาว)

มร.ชร. MOU วิชาการสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยครูดงคำช้าง – วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง-สถาบันการเงิน – การบัญชีดงคำช้าง (สปป. ลาว)

17 สิงหาคม 2022
219   0

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะสภาวิชาการและผู้บริหาร มร.ชร. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ณ วิทยาลัยครูดงคำช้าง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี นายเกตุ พันหลัก หัวหน้ากรมสร้างครู แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ อ.วิลา แสงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูดงคำช้าง พร้อมทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันตามพันธกิจทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการประชุมวิชาการสัญจร

จากนั้นเดินทางเข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี อ.จิตกร สีชานน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง และ อ.กลมกร สุทธิจัก รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันพัฒนาอาชีวศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) กับ วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ทักษะด้านวิชาการ ตอบสนองความต้องการของงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และในเวลาต่อมาคณะศึกษาดูงาน มร.ชร. ได้เดินทางเข้าหารือแลกเปลี่ยนสถาบันการเงิน – การบัญชีดงคำช้าง (สปป.ลาว) โดยได้ลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบันการเงิน – การบัญชีดงคำช้าง เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาในระยะใหม่