ข่าว มร. ชร. » CRRU-CWIE ทางเลือกใหม่ของการยกระดับการศึกษา

CRRU-CWIE ทางเลือกใหม่ของการยกระดับการศึกษา

2 มีนาคม 2021
393   0

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “CRRU-CWIE ทางเลือกใหม่ของการยกระดับการศึกษา” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเดอะเฮริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อน CRRU-CWIE ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการสัมมนาฯ วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง CWIE กับยุทธศาสตร์ราชภัฏและการประกันคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร CWIE โดยมีผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะ/สำนักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาฯในครั้งนี้