ข่าว มร. ชร. » นักศึกษานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) มร.ชร. ชนะเลิศสื่อวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ” ระดับประเทศ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) มร.ชร. ชนะเลิศสื่อวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ” ระดับประเทศ

1 ตุลาคม 2020
57   0

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ระดับประเทศ จากการผลิตคลิปวิดีโอ โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีม “ลืมชาร์จโรนิน” ประกอบด้วย 1.นายรุ่งเรือง โปธา (เบิร์ต) 2.นายภูวดล หอมหวาน (บาส) 3.นายฐิติกร สิทธิพรม (โอม) 4.นายวรรณชัย คำจันทร์ (อ่อน) 5.นายธนวัฒน์ คงรอด (อ๊อฟ) โดยมี อ.กฤษณะ แสงจันทร์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา