ข่าว อบจ. » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

4 มกราคม 2020
1542   0

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในโครงการศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน, นวัตกรรมถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย