ข่าว อบจ. » ศค.พช. จัดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย

ศค.พช. จัดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย

11 ตุลาคม 2019
1037   0

นายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดงานระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเชียงราย ภายใต้บริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการให้ประชาชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2562

ในการนี้ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมกับมอบรางวัลประเภทต่างๆ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงรา