ข่าว อบจ. » นายก นก ร่วมงานวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

นายก นก ร่วมงานวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

7 กุมภาพันธ์ 2023
266   0

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ ลานโดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในเวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และในเวลา 10.00 น. ร่วมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี นางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตัวของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านเจ้าคุณพระพุทธิญาณมนี (ประเสริฐ ปญญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

การดำเนินงานวันครูในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกัน ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของ “วันครู” และความภาคภูมิใจในความเป็นครูซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ใช้ในการแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพครู และการรับผิดชอบต่อเด็ก เยาวชนและการศึกษาของชาติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดถึงเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมในวันครู

มี 3 กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา