ข่าว อบจ. » นายก นก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เปิดการการอบรมเพื่อสร้าง Facilitator EF ของจังหวัดเชียงราย

นายก นก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เปิดการการอบรมเพื่อสร้าง Facilitator EF ของจังหวัดเชียงราย

7 กุมภาพันธ์ 2023
220   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง Facilitator EF ของจังหวัดเชียงราย และสร้าง Fa – EF ใน 4 อำเภอเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน และอำเภอป่าแดด ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถาบัน RLG และเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย อีกทั้ง เพื่อให้ Fa – EF เผยแพร่องค์ความรู้ทักษะสมอง EF และขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลการส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงรายอย่างมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ อบจ.เชียงราย ภายใต้การบริหารงานของ นายก นก พร้อมที่จะส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุม และทั่วถึงอย่างรอบด้าน ต่อไป