ข่าว อบจ. » นายก นก เยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นายก นก เยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

4 กุมภาพันธ์ 2022
532   0

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ มากมายทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ตระหนักดีว่าโครงการในพระราชดำริต่างๆ มีคุณค่าต่อการศึกษาและมีความหมายต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

จึงได้จัดสร้างหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานในโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2557 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้ทำการผลิตบัณฑิต โดยได้นำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตและการรับใช้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในฐานะ “รากแก้วของแผ่นดิน” หอปรัชญารัชกาลที่ 9 แห่งนี้

จัดสร้างในลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Live Museum) ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการถาวรและห้องนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี

ในการนี้ นายก นก เชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน โดย เวลาการให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น

  • รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น
  • รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 น
  • รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น
  • รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 15.00 น

เบอร์โทร 053 – 776009

Line : crrukingrama9

www.philosophyking.org