ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 Chiang Rai Crative City Of Design 2021”

อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 Chiang Rai Crative City Of Design 2021”

9 ธันวาคม 2021
448   0

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย  2021 ” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย  2021

คือเทศกาลที่รวบรวมเหล่านักสร้างสรรค์ และนักออกแบบบริการเพื่อความยั่งยืนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่นักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยการนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบเพื่อความยั่งยืนและโครงการริเริ่มใหม่ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์