ข่าว อบจ. » นายก อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายก อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9 ธันวาคม 2021
65   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี  คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย รับการตรวจประเมินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม อบจ.เชียงราย

โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะทำงาน คณะที่ 4 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยผู้ทรวงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย