ข่าวทั่วไป » ศธ.เชียงราย จัดประชุม กก.ปชส. “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”  สะอาด ปลอดภัย น่ายล สนองนโยบาย พัฒนาประเทศ ให้เยาวชนรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆยุค ทศวรรษที่ 21

ศธ.เชียงราย จัดประชุม กก.ปชส. “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”  สะอาด ปลอดภัย น่ายล สนองนโยบาย พัฒนาประเทศ ให้เยาวชนรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆยุค ทศวรรษที่ 21

8 กันยายน 2021
88   0

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย” (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) สนองนโยบายของ นายกรัฐมนตรี จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ ให้เยาวชนสามารถรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆใน

วันนี้ 8 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บันทึกวิดีโอเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”  (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนลดความเสี่ยง  และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบทางชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลการกระทบจากอุบัติเหตุท้องถนน และพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน และบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงเสริมสร้างความภูมิคุ้มกันกับสามารถรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน จึงได้จัดอบรมให้กับบุคลากรศึกษาด้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียนของตนเองต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศชาติด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ และให้เยาวชนสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทศวรรษที่ 21 ใต้ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ

ด้าน นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าว และบรรยายในหัวข้อ “เชียงรายเมืองแห่ง ความสุขสะอาด ปลอดภัย น่ายล” ตอนหนึ่งว่า  ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงเด็กวัยเรียนให้ได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีความสุขปลอดภัยพร้อมกันเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาทุกโรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงรายกว่า 1,000 โรงเรียน ให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์และภูมิศาสตร์ทางสังคมของจังหวัดเชียงราย ที่แตกต่างกันให้นำไปดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน เช่น ความสะอาดสถานศึกษาต้องมีความสะอาด มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีความปลอดภัย ทั้งทางด้านสวัสดิภาพทุกมิติ และเป็นสถานที่ ที่เลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และอาชีพอื่นๆ” นายวิญญู  กล่าว

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ผู้อำนวยการเขตการศึกษา เขต 1 – 4 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย ผู้กำกับการตำรวจ ตชด.ตระเวนชายแดนที่ 32 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงรายหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงราย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย และบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ : ข่าว จันทร์ฉาย  สมศักดิ์ศรี