ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2

อบจ.เชียงราย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2

1 ตุลาคม 2020
566   0

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการผลิตสื่อได้อย่างทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นอันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายในระยะยาวต่อไป