ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย มุ่งเน้นความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of work life)

อบจ.เชียงราย มุ่งเน้นความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of work life)

1 ตุลาคม 2020
608   0

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษในโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life)  กล่าวว่า “การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่ประกอบไปด้วยฟันเฟือง อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้  โดยบุคลากรทุกคนต่างมีบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสบผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อบริการสาธารณะและตอบสนอง แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมนี้การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป”

อบจ.เชียงราย มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมุ่งเน้น ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในเวลา 14.35 น นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ทำการซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ กรณีเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย  พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดย วิทยากรกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศเหนือ