ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายนำเสนอการจัดการที่ดี “ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม”

เทศบาลนครเชียงรายนำเสนอการจัดการที่ดี “ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม”

30 พฤษภาคม 2020
1136   0

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนิน “โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2563” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ  ซึ่งในปีนี้นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ตัวแทนชุมชน ฯลฯ นำเสนอข้อมูลการทำงานทุกกองของเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมนำเสนอรางวัล “การจัดการที่ดี” รวบรวมการนำเสนอการทำงานในด้านต่างๆ ในหัวข้อ “ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม” ที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้ การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประเภทโดดเด่น ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผ่าน Online Application  Zoom, Microsoft Teams, Google Chat เพื่อรับการตรวจ ประเมินโครงการนวัตกรรม แนวคิดเรื่องSmart City หรือเมืองอัจฉริยะซึ่งการพัฒนาเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน