ข่าว มฟล. » งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

26 กุมภาพันธ์ 2020
1330   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่
ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง