ข่าวทั่วไป » นมัสการกราบขอพรจาก พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส

นมัสการกราบขอพรจาก พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส

5 พฤศจิกายน 2019
402   0

วันที่ 3 พฤศจิกายน ได้นำพา รศ.ดร.วิชัย ธรรมชอบ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เข้านมัสการกราบขอพรจาก พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เนื่องในโอกาสที่ได้นำ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย