ข่าวทั่วไป » โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน อ.แม่สรวย – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน อ.แม่สรวย – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑

2 สิงหาคม 2019
1194   0

นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๓) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน อ.แม่สรวย – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ ปัจจุบันเส้นทางมีขนาด ๒ ช่องจราจร สภาพเส้นทางมีลักษณะคดเคี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร ตลอดเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าวกรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด  บริษัท อลานาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการในทุกด้าน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ ณ ห้องประชุมวิชัยรัตน์ แขวงการทางหลวงเชียงรายที่ 1