ข่าว มฟล. » มฟล.-มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 305 ทุน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมหนุนนักศึกษาพยาบาล ลดความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ

มฟล.-มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 305 ทุน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมหนุนนักศึกษาพยาบาล ลดความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ

12 มีนาคม 2024
153   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวน 305 ทุน รวมกว่า 3.12 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเมื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรพยาบาล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานการบริการให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

ในการนี้ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ครูอาสาสมัคร นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูล เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2540 และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 10,000 ทุน

“การมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิโตโยต้าฯ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ และการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดและความประพฤติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการทำกิจกรรมและมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการสนุนจากคณะคุณครูในโรงเรียนต่างๆ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา และมีความปราถนาตรงกันที่จะทำห้เยาวชนเหล่านี้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม และนำพาความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการสืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่า สร้างคน โดยการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้และผลผลิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ จะได้สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป” อธิการบดี กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินงานทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในปีกรศึกษา 2566 นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จำนวน 305 ทุน รวมการดำเนินการทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,125,000 บาท มีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท
  2. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาจำนวน 170 ทุน ทุนละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,190,000 บาท
  3. ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 625,000 บาท แบ่งเป็น
  4. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท

นายชุติไชย คิดดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ

“ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ผมได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผมได้รับทุนการศึกษานี้มาตั้งแต่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทุนการศึกษานี้ทำให้ผมสามารถเดินตามความฝันที่อยากจะประกอบอาชีพเป็นครูภาษาจีน เพราะผมสนใจในด้านภาษาจีนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และอยากที่จะนำความรู้นี้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจภาษจีนต่อไป ผมหวังว่าในอนาคตเมื่อได้ทำงานก็จะสามารถหาเลี้ยงพ่อแม่ให้ท่านสุขสบาย และเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ ด้วยครอบครัวของผมมีรายได้น้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นภาระหนักที่จะต้องส่งเสียให้ผมและน้องชายให้ได้เรียนต่อ จนได้รับทุนการศึกษานี้ ช่วยต่อเติมความฝันของผมให้เป็นจริงได้ โดยได้นำมาเป็นค่าบำรุงการศึกษา และผมยังได้ทำงานพิเศษมาตลอดเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางบ้าน ผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันเรียนรู้ และจะนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องในอานาคต และขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้มอบโอกาสนี้แก่ผมและผู้ได้รับทุนทุกคน ขอขอบพระคุณครับ”เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า