ข่าวสังคม » โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม 106 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม 106 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

28 กันยายน 2023
213   0

วันที่ 28 กันยายน  2566 โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม 106 ปี ธงชาติไทย โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธาน การจัดกิจกรรมดังกล่าว และมี ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย/ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำโดยนายคมสัน บุญตั้ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, ชมรมนักจัดรายการวิทยุเชียงราย โดย ร.ต.รุ่งโรจน์ เหลืองอร่าม, นายแพทย์อำพน  ศิริบุญมา ที่ปรึกษาสโมสรฝึกการพูดเชียงราย และ ข้าราชการครูและพนักงานราชการ นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม

นายจรัล แก้วเป็ง กล่าวว่า วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ

นางสาวกานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพลเมืองฯ กล่าวตอนท้ายว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ยังได้สาธิตการเดินธงประวัติธงชาติไทย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็น ธงชาติไทยตั้งแต่สมัยแรกจนถึงธงไตรรงค์ปัจจุบัน ซึ่ง “ธงไตรรงค์ หรือ ธงชาติไทย” เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และยังมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจลบหลู่ และสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน