ข่าวสังคม » กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หารือเชียงแสน สืบสานต่อยอดประเพณีลอยกระทง และสงกรานต์สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หารือเชียงแสน สืบสานต่อยอดประเพณีลอยกระทง และสงกรานต์สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน

27 กันยายน 2023
263   0

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมปรึกษาหารือกับนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุเทพ ล้อสีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน นางทิพย์วรรณ โตแตง ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียง และนางนงเยาว์ ปงลังกา ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับพื้นที่อำเภอเชียงแสน ในมิติของการอนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์ของงานประเพณีท้องถิ่น และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่จากการส่งเสริมประเพณีสำคัญของชาติ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศอาเซียน ไทย-สปป.ลาว-เมียนมา ผ่านมิติวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย การหารือในวันนี้มีประเด็นสำคัญในการยกระดับงานประเพณีลอยกระทงและงานสงกรานต์อำเภอเชียงแสนเป็นประเพณีสำคัญในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานอำเภอเชียงแสน นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรับผิดชอบงานประเพณีสงกรานต์ และนางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรับผิดชอบงานประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมรับฟังการปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย