ข่าวสังคม » งดงาม “เชียงราย เลอค่า” สืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมอาภรณ์และอาหาร

งดงาม “เชียงราย เลอค่า” สืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมอาภรณ์และอาหาร

24 กันยายน 2023
149   0


วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย “เชียงราย เลอค่า” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรม ๑๘ อำเภอ ผู้ประกอบการอาหารและผ้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกว่า ๕๐๐ คน ร่วมงานดังกล่าว

โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. บูธจัดแสดงและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ ๑ อำเภอ ๑ เมนูเชิดชูอาหารถิ่น โดยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอ ๑๘ อำเภอ บูธเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด บูธนิทรรศการเชิดชูผลงานคนดีศรีเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เวทีเสวนา หัวข้อ “อาหารอัตลักษณ์เชียงราย เลอค่าสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายวรพงศ์ ผูกภู่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางสาวยุวินิตย์ ทิศสกุล ผู้จัดการร้านสบันงาขันโตก เชียงราย และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓. พิธีเปิดงาน “เชียงราย เลอค่า”
๔. พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงราย” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบโล่ให้แก่คนดีศรีเชียงราย จำนวน ๖ ท่าน ๖ สาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้
(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ นายถาวร อุ่นเจริญ
(๒) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางบัวลอย โชติสิริพัชญ์
(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ได้แก่ นายภัทรพงศ์ วงศ์เชียงปล้อง
(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ นายธวัช เลียลา
(๕) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ดอนลาว
(๖) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ นายรัตน์ เผ่าปินตา
๕. การเดินแบบ “อัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย” โดยเครือข่ายทางวัฒนธรรม
๖. การยกระดับอาหารอัตลักษณ์นครเชียงราย “Local สู่เลอค่า” ในรูปแบบ Fine dining และ
๗. การแสดงทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดการจัดกิจกรรม
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมปฏิบัติงาน