ข่าวสังคม » ถอดบทเรียนและพัฒนาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการจากการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ถอดบทเรียนและพัฒนาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการจากการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

23 กันยายน 2023
131   0

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการบรรยายหัวข้อ “การถอดบทเรียนและพัฒนาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการจากการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม” บรรยายโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยาการโดย นายวรพงศ์ ผูกภู่ พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…  ที่หายไป The Lost Teste” คุณค่าของเมนูอาหารถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ไม่ได้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (The Lost Teste Locol Food) ควรได้รับการรักษาและสืบทอด เพราะเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญา ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอาหารที่มีคุณค่า ต่อชุมชน ท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ควรเชิดชู เพื่อให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…  ที่หายไป The Lost Teste” คุณค่าของเมนูอาหารถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ไม่ได้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (The Lost Teste Locol Food) ควรได้รับการรักษาและสืบทอด เพราะเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญา ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอาหารที่มีคุณค่า ต่อชุมชน ท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ควรเชิดชู เพื่อให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้