ข่าวสังคม » ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 13” และงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 13” และงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

22 กันยายน 2023
152   0

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 13” และงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับชมถ่ายทอดสด

ช่วง 1 https://fb.watch/nbO9udXnNW/?mibextid=HSR2mg

ช่วง 2 https://fb.watch/nbOj5zNDUI/?mibextid=HSR2mg

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 13” และงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมในช่วงเช้า การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 13” โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ประธานสภาวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการต่าง ๆ โดยข้อมูลจากผลการวิจัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนยูเนสโก และเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้าที่ในฐานะรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.1 บรรยายพิเศษ “ทิศทางวัฒนธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคใหม่”

1.2 การเสวนา “งานวิจัยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์”

1) หนังใหญ่และการขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก

2) การสืบทอดละครชาตรี ชุมชนนางเลิ้ง

3) การเสวนาพิเศษ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เตรียมขอขึ้นทะเบียนยูเนสโกในปี พ.ศ. 2567” ได้แก่ ชุดไทย, ประเพณีลอยกระทง, มวยไทย

2.กิจกรรมในช่วงบ่าย งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความภาคภูมิใจไปให้กับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองภูมิปัญหาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้

2.1 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและชิมอาหารจากเครือข่าย 77 จังหวัด ในบูธแสดงอาหาร “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste  ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย ได้นำเมนู ยำไกน้ำของ (ยำสาหร่ายน้ำโขง) ร่วมออกร้านสาธิตพร้อมจัดให้ชิม จำนวน 500 ชุด/ชิม

2.2 พิธีการมอบโล่และเกียรติบัตรโดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม นายกเหล่ากาชาด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม สื่อมวลชนร่วมงาน มีกิจกรรม ดังนี้

1) มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2565 จำนวน 21 ชุมชน จาก 14 รายการ

2) มอบโล่รางวัลบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 16 รางวัล, ประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน จำนวน 7 รางวัล

3) มอบโล่รางวัล 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในการนี้ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้