ข่าว มฟล. » มฟล. เปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to Live and Learn on Campus 2023

มฟล. เปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to Live and Learn on Campus 2023

6 กันยายน 2023
28   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 หรือ How to Live and Learn on Campus 2023 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จาก 14 สำนักวิชา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 3,900 คน ซึ่งในปีนี้นับเป็น “ลำดวนช่อที่ 25” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คระผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ผู้ร่วมจัดกจิกรรม เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium)

โดยก่อนพิธีเปิดเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ต่อด้วยกิจกรรมพับดอกลำดวน อันเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และ พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Meet the President) ทั้งนี้ กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งก้าวผ่านจากการเรียนชั้นมัธยมศึกษา มาสู่การเรียนและการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ How to Live ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ การปฐมนิเทศและอธิการบดีพบนักศึกษาใหม่ (Meet the President) กิจกรรมการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม (Graceful Intelligence) กิจกรรมประสบการณ์วุ่น ๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Lessons for Teenagers) กิจกรรมเป้าหมายและเส้นทางชีวิต (Grow up, Glow up) กิจกรรมประกวดความสามารถน้องใหม่ (MFU Contest) และ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ (MFU Freshers Night) สำหรับช่วง How to Learn ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การปฐมนิเทศสำนักวิชาและคณบดีพบนักศึกษาใหม่ (Meet the Dean) กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าเกร็ด (Meet the Alumni) และ กิจกรรมแรงบันดาลใจสร้างได้ (The Inspiration)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และกล่าวเปิดโครงการ ความตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ รวมถึงการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

“การรเรียนในชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีความแตกต่างกันในหลายมิติ หากเราไม่สามารถจะปรับตัวได้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมถึงการชีวิตของนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก อาจมีความแตกต่างกับที่หลายคนได้เรียนมาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนกับเรา ดังนั้นจึงมีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม สังคม ประเพณี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

“ในโอกาสนี้ ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์ พนักงาน รุ่นพี่ทุกคน ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นลำดวนช่อที่ 25 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และให้ความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและดูแลพวกเราทุกคนดั่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พวกเราตั้งใจทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และสามารถเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถออกไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป” อธิการบดี กล่าว