ข่าว มฟล. » สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จัดอบรม Train the Trainer เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จัดอบรม Train the Trainer เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

7 สิงหาคม 2023
53   0

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ Project on Skills Development in Cambodia, Lao PDR, and Myanmar ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS : Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy หรือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศึกษาดูงานในชุมชนและองค์กรในจังหวัดเชียงราย 3 แห่ง

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกอบรมนักฝึกอบรมหรือ Train the Trainer ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เป้าหมายคือส่งต่อความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จาก ลาว กัมพูชา เมียนมา ที่ทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา ระยะเวลาการอบรม 6 วัน เนื้อหาการอบรมมีทั้งส่วนของการเรียนรู้ภาคทฤษฎี วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีความรู้เรื่อง BCG