ข่าวสังคม » สสจ.เชียงราย ร่วมกับ สพม.เชียงราย พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาความรุนแรงและผู้ถูกกระทำในสถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข

สสจ.เชียงราย ร่วมกับ สพม.เชียงราย พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาความรุนแรงและผู้ถูกกระทำในสถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข

25 พฤษภาคม 2023
118   0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญา ปริยาภัสริ์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหา ความรุนแรงและผู้ถูกกระทำในสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดรับผิดชอบงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จากโรงพยาบาล ประจำอำเภอ 18 อำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา, นายปรีชารัตน์ รินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย, นางขนิษฐาเครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นายธีรพงษ์ ผิวผ่อง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นวิทยากร นำกระบวนกรการเรียนรู้ ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม

โดยการจัดการประชุมดังกล่าวข้างต้น จะมีพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการติดตาม ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงบูรณาการในการช่วยเหลือ เยียวยา เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกับโรงพยาบาลของรัฐทั้งในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง