ข่าวสังคม » เด็ก เยาวชน เชียงราย รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์

เด็ก เยาวชน เชียงราย รู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์

23 พฤษภาคม 2023
79   0

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอผลงานและสรุปปิดโครงการโรงเรียนเชียงรายรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย ♦ จัดโดย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, สพม.เชียงราย และ สพป.  เชียงราย เขต 3 สนับสนุน โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วย ตัวแทน จากโรงเรียน สังกัด สช., สพม. เชียงราย, สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน  20  โรงเรียน

✨⭐  โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 โรงเรียน

บทเรียนที่ได้จากการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงเรียน ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ผู้โคช ผู้ประสานงาน และติดตามและหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอน

ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมตามแผนของโครงการฯ  สนับสนุนให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

นิเทศติดตาม หนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน Coaching อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้และปรับวิธีการสอนและการใช้สื่อที่ทันสมัย เช่น หลักสูตร Digital Literacy ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล หลักสูตร Be Internet Awesome และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์