ข่าวสังคม » ผอ.ป.ป.ช. เชียงรายเป็นประธานเปิด กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ    

ผอ.ป.ป.ช. เชียงรายเป็นประธานเปิด กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ    

20 พฤษภาคม 2023
84   0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ ห้องดอยตุง 1 โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงรายมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริต เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1.การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” 2.การบรรยาย เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล” และ 3.การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. และสถาบันพระปกเกล้า