ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

11 พฤษภาคม 2023
183   0

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network – UCCN) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เมืองต่างๆ มีความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 และปฏิญญา Mondiacult 2022

ซึ่งการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network : UCCN) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้านการออกแบบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงเพิ่มเติมใบสมัครให้สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประเด็นคำถาม ให้แล้วเสร็จและส่งใบสมัครไปที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ในการนี้ นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 เรื่อง คือ 1) การแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 3) การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO