ข่าวสังคม » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ”

3 พฤษภาคม 2023
177   0

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ “รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของกับโอกาสแข่งขันทางเศรษฐกิจ” การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางใหม่, การบรรยายหัวข้อ “ความก้าวหน้าและการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ฯ” และ เยี่ยมชมจุดก่อสร้างสถานีรถไฟเชียงราย

โดยมี ผู้บริหารจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ, อปท., สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวสุดา  นนทะวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้