เหนือสุดในสยาม » วัดพระธาตุผาเงา ได้จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา ได้จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา

2 พฤษภาคม 2023
91   0

วัดพระธาตุผาเงา ได้จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์โดยพร้อมเพรียงกัน ในระหว่าง วันที่ 12-20 เมษายน ของทุกปี เพื่อฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา

เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สรงน้ำพระธาตุผาเงา พระธาตุจอมจัน พระเจ็ดยอด และสักการะหลวงพ่อผาเงา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของประเพณีสรงน้ำพระธาตุ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง ได้อนุรักษ์ประเพณีไว้ให้มั่นคงสืบต่อไป

เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโดยการจัดกิจกรรม “โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา และชาวบ้านในปีนี้ เป็นของซอย 9 ได้รับหน้าที่ ทำพิธีไปเอาน้ำโขงตอนเที่ยงคือ จำนวน 9 คืน พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำพระธาตุผาเงา พระธาตุจอมจัน พระเจ็ดยอด และสักการะหลวงพ่อ-ผาเงา ในช่วงเทศการประเพณีสงกรานต์ของทุกๆปี วัดพระธาตุผาเงา 391 หมู่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย