ข่าวหน้าหนึ่ง » มฟล. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1

มฟล. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1

2 พฤษภาคม 2023
191   0

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 จำนวน 50 รูป/คน ใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก ทฤษฎีศิลปะ แผน ข ทฤษฎีและปฏิบัติศิลปะ ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง โดยได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูง จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยมี พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม กล่าวแสดงความยินดีในฐานะผู้ก่อตั้งหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล.

            สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ที่ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก ซึ่งถือเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ขอชื่นชมในความสำเร็จของผู้ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะและเข้าถึงสุนทรียะของงานพุทธศิลป์ได้อย่างลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จึงสามารถฝ่าฟันจนสำเร็จการศึกษา และได้รับเกียรติครั้งสำคัญในชีวิต”

“ขอชื่นชมยินดีแก่ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย พระเมธีวชิโรดม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งขออนุโมทนา รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้จัดการเรียนการสอน ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่อง”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ในโอกาสนี้นอกจากจะกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว อยากจะขอกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีให้กับคณะผู้ก่อตั้งหลักสูตร ทั้งเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระเมธีวชิโรดม อาจารย์เฉลิมชัย รวมทั้งตนเองด้วย

“หลักสูตรนี้นับเป็นความฝันจากหลายปีที่แล้วของพวกเราทุกคนได้เป็นจริงขึ้นมา ด้วยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจของทุกท่านที่จะทำให้พุทธศิลปกรรมของประเทศชาติ ความฝันในวันนั้นเป็นความฝันที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เริ่มจากพูดคุยไม่กี่คน และเมื่อเรื่องดีๆ ได้ถูกแจ้งเข้าไปยังฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินในจังหวัดเชียงราย หรือผู้ที่สนใจงานศิลปะของชาติ ทุกคนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจที่จะทำให้แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง”

“ผมเชื่อว่า ถ้าจะให้กล่าวแสดงความยินดี ก็ต้องกล่าวความแสดงยินดีกับท่านผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น และแสดงความยินดีกับท่านที่ตั้งใจที่จะมาศึกษาเล่าเรียน ทั้งๆ ที่เป็นนักศึกษารุ่นแรก ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่เข้ามาเรียนแบบไม่มีพื้นฐาน เราเอามาทำให้มีความรู้ ให้มีคุณค่า วันนี้จึงขอชื่นชมยินดีกับผู้ที่ให้การสนับสนุนที่ได้เห็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนนั้น เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยความจริงใจ ว่าท่านใช้ความอุตสาหะ ทำให้ฝันของท่านเป็นจริง ทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริง ทำให้บ้านเมืองแห่งนี้มีแสงสว่าง ที่จะสืบทอดงานพุทธศิลปกรรมของบ้านเมืองแห่งนี้ต่อไป” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าว

            ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม กล่าวแสดงความยินดีว่า อยากฝากถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้ประกาศนียบัตรวันนี้วันนี้ ถือเป็นวันที่เราได้รับความภาคภูมิใจ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีที่งดงามให้

“กราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ทรงเมตตาได้มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นับเป็นเกียรติสูงสุด ฝากพวกเราพี่น้องทุกคนที่เรียนจบ จงทำหน้าที่ของรุ่นแรกให้ดีที่สุด ในการเป็นผู้สร้างหลักสูตรพุทธศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราต้องรักษาคุณงามความดี ความเป็นมืออาชีพ จงขยันหมั่นเพียรและทำหน้าที่ให้ตัวเองให้มีชื่อเสียง เพราะการมีชื่อเสียงก็คือทำให้รุ่นต่อ ๆ ไปของพวกเรามีหน้ามีตา มหาวิทยาลัยก็มีหน้ามีตา ความมีคุณภาพของเราจะสร้างให้เรามีชื่อเสียง เกียรติภูมินั้นก็จะกลับมาที่มหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้ที่สนับสนุนอุปถัมภ์ ดังเช่น เจ้าประคุณสมเด็จฯ อาจารย์วันชัย อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และท่านอธิการบดีที่ดูแลพวกเรามาตลอด จนสำเร็จการศึกษาในวันนี้”

“สิ่งที่ปรารถนามากที่สุด คืออยากให้มีพระมาเรียนให้เยอะที่สุด อย่างน้อยอยากให้มาเรียนในระดับที่ 1 ได้มาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีความรู้ต่างๆ องค์ประกอบศิลป์ งานพุทธศิลป์ งานปรัชญาทุกด้าน ซึ่งจะได้กลับไปดูแลวัดวาอารามของเรา ส่วนระดับที่ 2 ระดับที่ 3 จะเป็นมืออาชีพ จะมีพระหรือฆราวาสก็ไม่เป็นไร ถือเป็นความสำเร็จของหลักสูตรเราในการได้สร้างศิลปิน” ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าว