ข่าวสังคม » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงราย มหกรรมคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และสมัชชาครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงราย มหกรรมคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และสมัชชาครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566

26 เมษายน 2023
155   0

▶️ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย มหกรรมคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และสมัชชาครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวรายงานโดย นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ/เครือข่ายครอบครัว เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

▶️ กิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น การอภิปรายเรื่อง การเคารพสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง การบรรยายเรื่อง การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในครอบครัวภายใต้หลัก “บวร” โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ (ดร.) ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย การระดมความคิดเห็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 การมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 รวม 38 ราย มอบโล่และเกียรติบัตรโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

▶️ ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางสาวสุดา นนทวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุในงานฯ ครั้งนี้