ข่าวทั่วไป » พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดเชียงราย

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดเชียงราย

25 เมษายน 2023
174   0

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเพิ่มความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2566 ณ ห้อง M Grand โรงแรม มันตินี่เชียงราย

โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในนามของผู้จัดการอบรม ได้กล่าวรายงานและอธิบายถึงความเป็นมาของการจัดให้มีการอบรม ในครั้งนี้ว่า

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าา GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ผู้ประกอบการควรตระหนัก และใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะสินค้าชุมชนหรือสินค้าท้องถิ่น เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสิ่งบ่งซี้ทางภูมิศาสตร์แล้วควรจะผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ยิ่งไปกว่านั้น การจดทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ยังเป็นการช่วยเปิดตลาดสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ และป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ค้ารายอื่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในยุคของโลกการค้าที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยระบบความคุ้มครอง GI ถือเป็นกลไกลสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 8 ชนิดสินค้า ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ชาเชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวก่ำล้านนา และเครื่องเคลือบเวียงกาหลง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI และผู้ผลิต / ผู้ประกอบการที่สนใจ โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 24-25 เมษายน 2566