ข่าวทั่วไป » คต.เดินสายจัดงาน “TRC 2023 สัญจร” เร่งพัฒนาข้าวไทยตอบโจทย์ตลาดโลก ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

คต.เดินสายจัดงาน “TRC 2023 สัญจร” เร่งพัฒนาข้าวไทยตอบโจทย์ตลาดโลก ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

25 เมษายน 2023
215   0

กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023 สัญจร ครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดสู่ภาคการผลิตในส่วนภูมิภาค เสริมแกร่งเกษตรกรไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน TRC 2023 สัญจรทาง Online ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวในส่วนภูมิภาคได้รับทราบแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดข้าว และแนวโน้ม ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของข้าวไทยในระยะยาว ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดข้าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวไทยตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ข้าวการตรวจสอบมาตรฐานข้าวก่อนส่งออก ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกข้าว รวมถึงสถานการณ์และแนวโน้มตลาดข้าวใน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงที่เป็นตลาดหลักของข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะปลูก มากที่สุดในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2563-2567 ขั้นตอนการส่งออกและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และโรงสีสิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่าง ครบวงจร

นายรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน TRC 2023 สัญจร ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมข้าวของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 150 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ซึ่งมีเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก กรมฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวตังกล่าวตามหลักการ “ตลาดนำการผลิต”ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรม TRC 2023 สัญจรในครั้งต่อไป กรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมใน ภาคกลางในช่วงเตือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 สำหรับการส่งออกข้าวไทย จากสถิติกรมศุลกากรในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 พบว่าไทยส่งออกข้าว ไปแล้วกว่า 2.06 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 38,066 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่ม เดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 18.48 และร้อยละ 29.26 ตามลำดับ ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ อิรักเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 16.38 ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย(ร้อยละ 13.08) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.62) แอฟริกาใต้ (ร้อยละ 8.24) และเขเนกัล (ร้อยละ 5.86) ตามลำดับโดยในปี 2566 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 – 8 ล้านตัน