ข่าวสังคม » พิธีเปิดการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์ Northern of Thailand-Laos-Myanmar Border Trade Meeting

พิธีเปิดการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์ Northern of Thailand-Laos-Myanmar Border Trade Meeting

21 เมษายน 2023
180   0

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์ Northern of Thailand-Laos-Myanmar Border Trade Meeting โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำหรับภาคเหนือของประเทศไทย มีศักยภาพในการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมายาวนานและยังเป็นประตูการค้าชายแดนมีเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรง ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเป็นมีเส้นทางการค้าผ่านแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางบกผ่านถนน R3A และทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ประกอบการค้าขายแดน – ข้ามแดนของภาคเหนือ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและส่งเสริมขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและภาคเหนือ อาทิ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แม่สอด, เชียงราย) การสร้างรถไฟความเร็วสูง การขยายรถไฟรางคู่ การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนา และยกระดับการแข่งขัน ให้ภาคเหนือของประเทศเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ จึงได้จัดทำกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าทางการค้าชายแดนภาคเหนือขึ้น ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือปีงบประมาณ 2566 ซึ่งประกอบด้วย

  1. การประชุม/สัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชน ภาคเหนือ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(Northern Border Trade Forum) และ
  2. การเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) ธุรกิจการค้า การบริการ การท่องเที่ยว (สปป. ลาว-เมียนมาร์-จีน) เพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดน แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสต์ติกส์ เป็นการทบทวนความเข้าใจและแนวปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าที่บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ให้มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกัน ตลอดจนเพื่อทบทวนความเข้าใจตามเจตนารมณ์ของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ GMS, BIMSTEC, AEC, กรอบความร่วมมือแม่น้ำลานช้าง – แม่น้ำโขง, ข้อตกลงการเดือนเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติ ไทย ลาว เมียนมาร์ และจีน(ตอนใต้) ตามกรอบ JCCCN
  3. การศึกษาดูงาน ณ ประกอบกิจการแปรรูปนำเข้า ส่งออก ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภคที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดของภาคเหนือ

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดนการค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์
  • เพื่อขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้า และใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าในภูมิภาคสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า – การลงทุนของกลุ่มภาคเหนือ กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS, BIMSTEC และ AEC ขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ
  • เพื่อขยายช่องทางการค้าการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคเหนือ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน การค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ /ผู้ประกอบธุรกิจบริการ ผู้นำเข้า-ส่งออก ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด ภาคเหนือ) ของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /ผู้ประกอบการค้า การลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจบริการ ผู้นำเข้า-ส่งออก ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (6 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว และ 4 จังหวัด รัฐฉานของเมียนมาร์)

ทั้งนี้ พาณิชย์ภาคเหนือ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย-ลาว-เมียนมาร์ Northern of Thailand- Laos – Myanmar Border Trade Meeting ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2566 นี้