ข่าวสังคม » ป.ป.ช. เชียงราย ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ในกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) พื้นที่อำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

ป.ป.ช. เชียงราย ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ในกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) พื้นที่อำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

20 เมษายน 2023
105   0

เมื่อวาน ( 19 เมษายน 2566 ) เวลา 08.00 – 12.00 น. นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมย่อยการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) โดยการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแฮด-ท่าหอย และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

จากนั้น เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ร่วมกับชมรม STRON – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาลในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมย่อยการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) โดยการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

โดยการลงพื้นที่ฝ้าระวังการทุจริตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ร่วมกับชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมย่อยการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) โดยการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ3-0037 สายบ้านม่วงชุม 4 บ้านม่วงชุม 7 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ3-0171 สายบ้านตอง 23 บ้านตองหมู่ 6 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากนั้น เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ร่วมกับชมรม STRON – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมย่อยการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) โดยการลงพื้นที่ติดตามฝ้าระวังโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงกร ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายบ้านเชียงคาน ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 2280 เมตร หนา 0.15 เมตร และโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรสายเรียบคันคลอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15เมตร ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดยการลงพื้นที่ฝ้าระวังการทุจริตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อีกด้วย