ข่าวสังคม » พิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 เมษายน 2023
99   0

⭐วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ณ วิหารหลวงประดิษฐานพระอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร วิ. (ชูวิทย์ อัคฺควิชฺโช) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน

♥️นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๘ คน/รูป ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สาย/ผู้แทน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย เครือข่ายทางวัฒนธรรม และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  1. พิธีปลงผมนาค
  2. ขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทาน/แห่นาค
  3. ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา
  4. ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส อ่านราชสดุดีเบื้องหน้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  5. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อนุโมทนากรวดน้ำ รับพร
  6. ตัวแทนนาคนำกล่าวคำปฏิญาณตน
  7. พิธีมอบผ้าไตรแด่นาคในโครงการฯ
  8. พิธีขอขมาและลาบวชกับผู้ปกครอง
  9. พิธีบรรพชาสามเณร
  10. การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม