ข่าวสังคม » ทิพยประกันภัย  ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ทิพยประกันภัย  ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

5 เมษายน 2023
57   0

                 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็น 1 ใน 17 องค์กรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการนำแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบกิจการ ในงานกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Innovation for Gender Equality) โดยมี ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

นอกจากนี้ ภายในงานมี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทย ผู้บริหาร UN Women ผู้บริหาร UNFPA  องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว